CALL FOR FASHION DESIGNERS!

հայերենի տեքստը ստորև

CALL FOR FASHION DESIGNERS!

Do you get inspired by contemporary art? Do you love collaborating with other creatives? Have you mastered the skills of deconstruction and re-modeling? HAYP Pop Up gallery is looking for you! Our upcoming project will explore and reinterpret post soviet street style and iconic clothing items during a 2-week workshop in April and a fashion performance in May.

If you want to be a part of this exciting art & fashion collaboration send us your creative portfolio at info.hayp@gmail.com.

Application Must Include:

 • photos of your work
 • sketches
 • concepts

Workshop Requirements:

 • Interest in fashion a must
 • Experience with basic sewing/fashion/design skills necessary
 • Interest in re-modeling/reappropriation a plus
 • Familiarity with working with leather a plus
 • A good eye for color, texture, shape
 • Familiarity with Armenian 90s culture
 • Ability to fully commit to 3 hours/day for 10 day total workshop

Deadline for submission: April 13, 2018

Workshop dates: April 16-26

Workshop leader: Anais Paws

 


ԿՈՉ ԴԻԶԱՅՆԵՐՆԵՐԻՆ

Ոգեշնչում ՞եք ժամանակակից արվեստի գործերով: Սիրում ՞եք համագործակցել այլ ստեղծագործողների հետ: Տիրապետում ՞եք դեկոնստրուկցիա եւ վերարտադրման հմտություններին: ՀԱՅՓ Փոպ-Ապ պատկերասրահը փնտրում է ձ՝եզ: Մեր եկող ծրագրը կվերլուծենք եւ կվերանայենք հետխորհրդային ստրիտ ստայլը 2 շաբաթանոց սեմինարի ընթացքում ապրելին եւ ներկայացման ժամանակ մայիսին:

Եթե ցանկանում եք լինել այս արվեստի եւ մոդաի համագործակցության մի մասը, ուղարկեք ձեր ստեղծագործական պորտֆոկիոն. info.hayp@gmail.com։  

Դիմումը պետք է ներառի.

 • ձեր աշխատանքների լուսանկարները
 • էսքիզները
 • կոնսեպտները

Պահանջները մասնակցելու համար.

 • Հետաքրքրություն մոդաի մեջ պարտադիր է
 • Անհրաժեշտ է հիմնական կարի վերանորոգման / նորաձեւության հմտություններ
 • Հետաքրքրություն վերարտադրման / վերաբաշխման մեջ առավելք է
 • Կաշիի հետ աշխատելու փորձը առավելք է
 • Ունակություն գույ ների, տեկստուռաների, կերպարանքների օգտագործելու հանդեպ
 • Ծանոթություն 90-ականների մշակույթի հետ
 • Հնարավորություն 2 շաբաթվա ընթացքում ամբողջությամբ ներկա լինել 4 վորքշոփներին

Ներկայացման վերջնաժամկետը `ապրիլի 13-ը։

Վորքշոփը տվելու է`ապրիլի 16-ից 26-ը։

Վորքշոփը առաջնորդը`Անաիս Փոս։

CALL TO PERFORMERS/Կոչ մասնակիցներին

հայերենի տեքստը ստորև ն է գտնվում

Dear artists, storytellers, musicians and performers,

HAYP Pop Up Gallery will be back in Gyumri this fall, from November 18 to 28. Our project “New Illuminations” has three different components: interviews (on-going), a workshop (nov 5-8), and an exhibition (nov 18-28).

We are a pop-up gallery, which means the gallery space will only be open for 10 days (after that, we will be gone… until our next project). We believe that performance art allows people to engage with the visual arts in new and exciting ways. That’s why we want to host events during the exhibit, and we want you to be involved!

If you have a cool concept, it’s your turn to shine!

Continue reading

Call to artists: In Motion 2015

GeneralIn Motion

HAYP pop-up gallery is seeking artists to be a part of a traveling installation on October 29, 2015. The site of installation will be the interior of a South Caucasus Railway passenger car. The train will depart from Yerevan Station at 8am and arrive in Gyumri at noon. We seek artists of both visual and performing arts. The artist(s) must assist with the installation and disassembling of the work(s). The length of the installation will be announced in the near future but could range from seven to ten days.train cart

We will allow visual artists to propose a variety of mediums for this project; performers may also explain their concepts. Both must keep in mind the physical and timely constraints of the train.

The theme

“In Motion” plays with the transitional state of our context: the train. A train is always between places, and the installation itself should reflect th12088548_10104357110372689_1930018338040515723_ne transient state of time and place. We encourage artists to propose installations that are interactive, and show the passage of time through people’s engagement with the art. Maybe they can leave something behind or take something with them…? We are open to your ideas!

Submissions

Photos

photo 2 (2) photo 1 (3) photo 1 (2) photo 4 (1) photo 5 photo 2 (1) photo 3 (3) photo 5 (2) photo 4 (2)  photo 3 (4) photo 5 (3)

Follow us / Հետեւեք մեզ!

Facebook Twitter Instagram Youtube

24 Hour Theatre: Call for Participation!

Hey YOU, theatre lovers!!!

We invite writers, directors, and actors on a journey that will take you to the deepest parts of your creativity and imagination. For the first time in Armenia we present…

24-Hour Theatre!

…a spontaneous form of theatre where writers, directors and actors have 24 hours to create and execute a short, 15-20 minute, one act play. Download the application bellow for more details!

Application Deadline: April 8, 2015

Performance: April 26, 8pm location to be announced

Send Applications to: 24hourtheatre.evn@gmail.com

Application Download (English): 24-Hour Theatre – Call for Participation


Թատրոն 24 ժամում

Մասնակցելու հրավեր

Մենք հրավիրում ենք գրողների, ռեժիսորների և դերասանների մի ուղևորության, որը ձեզ կտանի ձեր ստեղծագործական մտքի և երևակայության խորքերը: Առաջին անգամ Հայաստանում մենք ներկայացնում ենք Թատրոն 24 ժամում գաղափարը: Թատրոն 24 ժամում-ը դա ինքնաբուխ թատրոնի տեսակ է, որտեղ գրողներին, ռեժիսորներին և դերասաններին տրվում է 24 ժամ, որի ընթացքում նրանք պետք է ստեղծեն և հանդիսատեսին ներկայացնեն մեկ ակտից բաղկացած, կարճ, 15-20 րոպե տևողությամբ ներկայացում:

 Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է ապրիլի 8, 2015

Ներկայացումը տեղի կունենա ապրիլի 26, 2015 ժամը 20:00-ին

Ուղարկեք ձեր դիմումները Սոնյա Արմաղանյանին, , 24hourtheatre.evn@gmail.com

Բեռնել դիմումի մանրամասները (հայերեն)  Թատրոն 24 ժամում