24 Hour Theatre: Call for Participation!

Hey YOU, theatre lovers!!!

We invite writers, directors, and actors on a journey that will take you to the deepest parts of your creativity and imagination. For the first time in Armenia we present…

24-Hour Theatre!

…a spontaneous form of theatre where writers, directors and actors have 24 hours to create and execute a short, 15-20 minute, one act play. Download the application bellow for more details!

Application Deadline: April 8, 2015

Performance: April 26, 8pm location to be announced

Send Applications to: 24hourtheatre.evn@gmail.com

Application Download (English): 24-Hour Theatre – Call for Participation


Թատրոն 24 ժամում

Մասնակցելու հրավեր

Մենք հրավիրում ենք գրողների, ռեժիսորների և դերասանների մի ուղևորության, որը ձեզ կտանի ձեր ստեղծագործական մտքի և երևակայության խորքերը: Առաջին անգամ Հայաստանում մենք ներկայացնում ենք Թատրոն 24 ժամում գաղափարը: Թատրոն 24 ժամում-ը դա ինքնաբուխ թատրոնի տեսակ է, որտեղ գրողներին, ռեժիսորներին և դերասաններին տրվում է 24 ժամ, որի ընթացքում նրանք պետք է ստեղծեն և հանդիսատեսին ներկայացնեն մեկ ակտից բաղկացած, կարճ, 15-20 րոպե տևողությամբ ներկայացում:

 Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է ապրիլի 8, 2015

Ներկայացումը տեղի կունենա ապրիլի 26, 2015 ժամը 20:00-ին

Ուղարկեք ձեր դիմումները Սոնյա Արմաղանյանին, , 24hourtheatre.evn@gmail.com

Բեռնել դիմումի մանրամասները (հայերեն)  Թատրոն 24 ժամում

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s