CALL TO PERFORMERS/Կոչ մասնակիցներին

հայերենի տեքստը ստորև ն է գտնվում

Dear artists, storytellers, musicians and performers,

HAYP Pop Up Gallery will be back in Gyumri this fall, from November 18 to 28. Our project “New Illuminations” has three different components: interviews (on-going), a workshop (nov 5-8), and an exhibition (nov 18-28).

We are a pop-up gallery, which means the gallery space will only be open for 10 days (after that, we will be gone… until our next project). We believe that performance art allows people to engage with the visual arts in new and exciting ways. That’s why we want to host events during the exhibit, and we want you to be involved!

If you have a cool concept, it’s your turn to shine!

Continue reading

24 Hour Theatre: Call for Participation!

Hey YOU, theatre lovers!!!

We invite writers, directors, and actors on a journey that will take you to the deepest parts of your creativity and imagination. For the first time in Armenia we present…

24-Hour Theatre!

…a spontaneous form of theatre where writers, directors and actors have 24 hours to create and execute a short, 15-20 minute, one act play. Download the application bellow for more details!

Application Deadline: April 8, 2015

Performance: April 26, 8pm location to be announced

Send Applications to: 24hourtheatre.evn@gmail.com

Application Download (English): 24-Hour Theatre – Call for Participation


Թատրոն 24 ժամում

Մասնակցելու հրավեր

Մենք հրավիրում ենք գրողների, ռեժիսորների և դերասանների մի ուղևորության, որը ձեզ կտանի ձեր ստեղծագործական մտքի և երևակայության խորքերը: Առաջին անգամ Հայաստանում մենք ներկայացնում ենք Թատրոն 24 ժամում գաղափարը: Թատրոն 24 ժամում-ը դա ինքնաբուխ թատրոնի տեսակ է, որտեղ գրողներին, ռեժիսորներին և դերասաններին տրվում է 24 ժամ, որի ընթացքում նրանք պետք է ստեղծեն և հանդիսատեսին ներկայացնեն մեկ ակտից բաղկացած, կարճ, 15-20 րոպե տևողությամբ ներկայացում:

 Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է ապրիլի 8, 2015

Ներկայացումը տեղի կունենա ապրիլի 26, 2015 ժամը 20:00-ին

Ուղարկեք ձեր դիմումները Սոնյա Արմաղանյանին, , 24hourtheatre.evn@gmail.com

Բեռնել դիմումի մանրամասները (հայերեն)  Թատրոն 24 ժամում