HAYP 9.0: DOWN_SHIFT

HAYP9.0_Down_shift_logo.png

հայերեն տեքստը տես ստորև

A Collective Exhibition

April 7-17, 2017
Northern Av. 1, 2nd floor (entrance from Teryan Street)
Open everyday from 12pm to 9pm.

“Downshift” will be HAYP Pop Up Gallery’s first exhibition of 2017 opening April 7. The exhibition follows our usual format: a ten-day exhibition with an accompanying HAYP Event Week within an unused space in the city of Yerevan. 

Location:

Northern Avenue 1, Entrance from Teryan St. (Business Center)

Concept:

Slow down. Look. Listen. Observe. In HAYP 9.0: Downshift, we’re asking artists (and our audience) to slow down their pace of life, disrupt their routine, and conceive of time in ways other than something to be contained, divided, and efficiently filled. Instead of “time management” consider unproductive time, or rather, productive delay. We’re talking about tuning into our perceptive awareness and noticing the little things of the everyday: the sound, sight, smell, and touch that frame our lives. It’s about taking the time to pay attention, to immerse ourselves in a moment. Deceleration for heightened awareness.

Related posts:


HAYP9.0_Down_shift_logo.png

ԴԱՆ_ԴԱՂՈՒՄ

Հավաքական ցուցահանդես

Հասցե՝ Հյուսիսային պողոտա 1 (մուտքը՝ Տերյան փողոցից (Բիզնես կենտրոն))
Ապրիլի 7-17, 2017թ․

Down_shift՝ դանդաղում”֊ը HAYP Pop Up Gallery֊ի 2017թ․-ի առաջին ցուցահանդեսն է, որը կբացվի ապրիլի 7-ին: Ցուցահանդեսն ըստ մեր սովորական ձևաչափի կտևի տաս օր և կուղեկցվի HAYP Event Week-ով։ 

Հայեցակարգ՝

Դանդաղեք: Նայեք: Լսեք: Նկատեք: HAYP 9.0՝ Down_shift-ի համար խնդրում ենք արվեստագետներին (և մեր ունկնդիրներին) դանդաղեցնել իրենց կյանքի տեմպը, ընդհատել իրենց սովորական կյանքը և պատկերացնել ժամանակը ոչ որպես մի բան, որը պետք է լցնել, կիսել կամ արդյունավետ օգտագործել: Ժամանակի արդյունավետ կառավարման փոխարեն մտածեք անարդյունավետ ժամանակի կամ ավելի ճիշտ արդյունավետ ուշացման մասին: Մենք խոսում ենք ըմբռնողականության իրազեկման և ամենօրյա փոքրիկ բաները նկատելու մասին: Բաներ ինչպիսիք են ձայնն ու հայացքը, հոտն ու հպումը, որոնք կազմում են մեր կյանքը: Մենք խոսում ենք ուշադրություն դարձնելուն ժամանակ հատկացնելու մասին, ինքներս մեր մեջ մի պահ ընկղմվելու մասին: Դանդաղեցում հանուն իրազեկության բարձրացման:

ԿՈՉ ԱՐՎԵՍՏԱԳԵՏՆԵՐԻՆ