CALL TO ARTISTS|ԿՈՉ ԱՐՎԵՍՏԱԳԵՏՆԵՐԻՆ

հայերեն տեքստը տես ստորև

HAYP 9.0: Down_shift

A Collective Exhibition
April 7-17, 2017
Application Deadline: March 24, 2017

Contact: info.hayp@gmail.com

“Downshift” will be HAYP Pop Up Gallery’s first exhibition of 2017 opening April 7. The exhibition follows our usual format: a ten-day exhibition with an accompanying HAYP Event Week within an unused space in the city of Yerevan. The location is still to-be-determined.

Concept:

Slow down. Look. Listen. Observe. In HAYP 9.0: Downshift, we’re asking artists (and our audience) to slow down their pace of life, disrupt their routine, and conceive of time in ways other than something to be contained, divided, and efficiently filled. Instead of “time management” consider unproductive time, or rather, productive delay. We’re talking about tuning into our perceptive awareness and noticing the little things of the everyday: the sound, sight, smell, and touch that frame our lives. It’s about taking the time to pay attention, to immerse ourselves in a moment. Deceleration for heightened awareness.

Visual Artists:

As per our usual format, we are open to all kinds of art: painting, photography, sculpture, installation, audio-visual, experiential, micro-art (this is a new one for us, especially proposed for Down_shift)…

Here is an ideaboard for you to get inspired with examples of projects and installations that embody experiences of Downshift. Having said that, we’re open to other styles as well, this is an inspiration board, not a limitation! Have fun with this!! (See here).

For performers:

We are searching for all types of performance (dance, theater, poetry, music, experimental, performance-art, etc.)… we’re open to your ideas!

How does it work?

Deadline for submission: March 24, 2017

Write to us on facebook (@haypopup) and/or via email (info.hayp@gmail.com) with your concept.

Include:

  • a short description
  • a sketch (render or hand sketch is fine)

We’ll meet and discuss the concept. A small stipend will be given to cover basic production costs. The amount is to-be-discussed in person and according to concept needs.


ԿՈՉ ԱՐՎԵՍՏԱԳԵՏՆԵՐԻՆ

ՀԱՅՓ 9.0` ԴԱՆ_ԴԱՂՈՒՄ

Հավաքական ցուցահանդես

Ապրիլի 7-17, 2017թ․

Down_shift՝ (դան_դաղում)”֊ը HAYP Pop Up Gallery֊ի 2017թ․-ի առաջին ցուցահանդեսն է, որը կբացվի ապրիլի 7-ին: Ցուցահանդեսն ըստ մեր սովորական ձևաչափի կտևի տաս օր և կուղեկցվի HAYP Event Week-ով։ Այս ամենը տեղի կունենա Երևանում՝ մի որևէ չօգտագործվող տարածքում: Ցուցահանդեսի վայրը դեռ որոշված չէ:

Հայեցակարգ՝

Դանդաղեք: Նայեք: Լսեք: Նկատեք: HAYP 9.0՝ Down_shift-ի համար խնդրում ենք արվեստագետներին (և մեր ունկնդիրներին) դանդաղեցնել իրենց կյանքի տեմպը, ընդհատել իրենց սովորական կյանքը և պատկերացնել ժամանակը ոչ որպես մի բան, որը պետք է լցնել, կիսել կամ արդյունավետ օգտագործել: Ժամանակի արդյունավետ կառավարման փոխարեն մտածեք անարդյունավետ ժամանակի կամ ավելի ճիշտ արդյունավետ ուշացման մասին: Մենք խոսում ենք ըմբռնողականության իրազեկման և ամենօրյա փոքրիկ բաները նկատելու մասին: Բաներ ինչպիսիք են ձայնն ու հայացքը, հոտն ու հպումը, որոնք կազմում են մեր կյանքը: Մենք խոսում ենք ուշադրություն դարձնելուն ժամանակ հատկացնելու մասին, ինքներս մեր մեջ մի պահ ընկղմվելու մասին: Դանդաղեցում հանուն իրազեկության բարձրացման:

Արվեստագետներ`

Ըստ մեր սովորական ձևաչափի, մենք բաց ենք բոլոր տեսակի արվեստների համար՝ նկարչություն, լուսանկարչություն, քանդակ, ինստալիացիա, աուդիո-վիզուալ, փորձարարական, միկրո-արվեստ (սա նոր է մեզ համար, հատուկ առաջարկվել է Down_shift֊ի շրջանակներում)

Այստեղ կարող եք գտնել գաղափարներ, որոնք կոգեշնչեն ձեզ Down_shift֊ն արտացոլող ծրագրերի օրինակներով։ Միևնույն ժամանակ մենք բաց ենք այլ ոճերի համար։ Այս գաղափարները ձեզ ոգեշնչելու և ոչ սահմանափակելու համար են: Բարի ժամանց։

Կատարողներ՝

Մենք փնտրում ենք ամեն տեսակի ներկայացում (պար, թատրոն, պոեզիա, երաժշտություն, փորձարարական, կատարողական արվեստ) … մենք բաց ենք ձեր գաղափարների համար:

Ինչպե՞ս դիմել

Ներկայացման վերջնաժամկետը  2017 թ․֊ի, մարտի 24֊ն է։

Գրեք մեզ Ֆեյսբուքում (@haypopup) կամ նամակ ուղարկեք  info.hayp@gmail.com հասցեով։  

Նամակը պետք է պարունակի`

  • Համառոտ նկարագրություն
  • էսքիզ (ներկայացման ձևը` ազատ)

Մենք կհանդիպենք և կքննարկենք ձեր հայեցակարգը: Արտադրական ծախսերը ծածկելու համար կտրամադրվի փոքր գումար: Գումարի չափը կքննարկվի ըստ հայեցակարգի կարիքների: